Zobacz podgałęzie

Zadania związane z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych realizowane są w pierwszym rzędzie przez komendy powiatowe PSP. Komendant Powiatowy PSP jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji PSP (art. 11a. ustawy o PSP). Jego zadania (art. 13 ustawy o PSP) w zakresie działalności kontrolno - rozpoznawczej obejmują:

-    rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

-    nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

-   wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

 

Zadania te realizowane są poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczych (art. 23 ustawy o PSP). W związku z tym osoba uprawniona do przeprowadzenia tych czynności ma prawo (art. 23 pkt 11 ustawy o PSP):

Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:

1)   komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczna;

2)   obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych.

Ponadto zgodnie z art. 23 pkt 10 ustawy o PSP :

Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:

1)   udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej;

2)   umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności;

3)   zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności;

4)   umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów;

5)   zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów;

6)   udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności.

 

Poza kompetencjami wynikającymi wprost z ustaw o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej, po wejściu w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)  i ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) do zadań i kompetencji organów PSP należą także funkcje kontrolno-nadzorcze i decyzyjne w krajowym systemie przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami przemysłowym oraz przeprowadzanie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w miejscach ich załadunku przez komendy powiatowe PSP.

 

Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych wynika z rozporządzenia MSWiA z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. z dnia 3 lutego 1998 r.) i prowadzony jest w zakresie (§ 4):

1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

3) rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,

4) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

5) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaniedbań, powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia.

 

O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności zawiadamia się kontrolowanego na piśmie (§ 5. 1.) z określeniem:

1) zakresu czynności,

2) przewidywanego czasu trwania tych czynności,

3) miejsca ich prowadzenia,

4) imienia i nazwiska strażaka.

Przed przystąpieniem do czynności strażak jest obowiązany okazać kontrolowanemu upoważnienie do ich przeprowadzenia, legitymację służbową oraz doręczyć zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności, a także zapoznać kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami.

 

Kontrolowany jest obowiązany umożliwić strażakowi przeprowadzenie czynności (§ 6. 1.) , a w szczególności:

1) umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych w stosunku, do których mają być przeprowadzone czynności,

2) zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,

3) umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,

4) zapewnić warunki do pracy, w tym w miarę możliwości samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,

5) udostępnić środki łączności, a w przypadku gdy kontrolowanym jest przedsiębiorca - także inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności.

Kontrolowany jest obowiązany udzielać strażakowi wyjaśnień w sprawach objętych zakresem czynności.

Strażak ma prawo wstępu oraz poruszania się po terenie objętym czynnościami na podstawie legitymacji służbowej, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o PSP, oraz nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie wewnętrznym kontrolowanej jednostki.

Strażak podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej, obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

 

Komendant powiatowy (miejski) PSP, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do (art. 26 ustawy o PSP):

1. nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, 2. wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru - decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Organem odwoławczym od ww. decyzji administracyjnej jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP (art. 27 ustawy o PSP).

 

Dokumentowanie czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych strażak sporządza protokół. Protokół podpisuje strażak oraz kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona, po zapoznaniu się z treścią protokołu. W razie odmowy podpisania protokołu, strażak czyni o tym wzmiankę w protokole. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem, o czym strażak jest obowiązany ich pouczyć. Oryginał protokołu zatrzymuje strażak, a kopię doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu. Ustalenia zawarte w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydaje zaświadczenia składane na pisemną prośbę zainteresowanej strony, jeżeli istnieje konieczność:

-                urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego związanego   z bezpieczeństwem pożarowym jeżeli jest to wymagane przepisami prawa,

-                osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego np. pożaru lub innego rodzaju zdarzenia.

 

Wzór podania o zaświadczenie - plik do pobrania: http://kppsp-grodziskmaz.bip.org.pl/pliki/kppspgrodziskmaz/wzor_podania_o_zaswiadczenie.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Szymanek
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-08-23 12:13:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Górecka Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 12:17:47
  • Liczba odsłon: 1494
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 220196]

przewiń do góry