1. W zakresie spraw operacyjnych: 1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;   
 2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywania zgłoszeń do właściwych służb; 
 4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu; 
 5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 7) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
 8) analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo - gaśniczej i jednostek OSP oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie; 
 9) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
10) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń; 
11) bieżące informowanie Komendanta Powiatowego, rzecznika prasowego i innych osób zgodnie z wewnętrzną procedurą powiadamiania o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych.
12) nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie; 
13) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych; 
14) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;


2. W zakresie spraw szkoleniowych:


1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i jednostek OSP na obszarze powiatu;
2) planowanie i organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
3) prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;


3. W zakresie spraw łączności:


1) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową, 
2) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu  pożarowego i alarmowania;
3) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej,a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG i jednostek OSP oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
4) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
5) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
6) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
7) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek OSP na obszarze działania komendy powiatowej;
8) planowanie i wdrażanie w jednostkach OSP na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
9) sporządzanie informacji i analiz z zakresu  organizacji łączności;


4. W zakresie informatyki:


1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG i jednostek OSP oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
5) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
12) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.


5. W zakresie spraw technicznych
:1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie; 
2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;3) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;4) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;5) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej; 6) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, paliwami, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;7) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej  z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;8) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych; 9) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupowanych samochodów i sprzętu silnikowego;


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mł. kpt. Rafał Zimochocki
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-13 11:58:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Górecka Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 13:22:32
  • Liczba odsłon: 556
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 220174]

przewiń do góry