Obiekty budowlane podlegające czynnościom kontrolno-rozpoznawczym

Czynnościom kontrolno-rozpoznawczym realizowanym przez Państwową Straż Pożarną podlegają obiekty, które zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

a dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DZ.U.2015.2117) wymagają uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych projektów budowlanych oraz obiekty w stosunku, do których w decyzji pozwolenia na budowę został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez inwestora.

 

Ocena obiektu budowlanego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem określa Art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o PSP ( Dz.U.2017.1204 t.j. ze zm. ) . Czynności te obejmują:

 1. ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

 2. ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Kontrolujący strażak sprawdza dokumentację przedstawioną przez inwestora zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. 2017, poz 1332 t.j. ze. zm.). W czasie sprawdzania dokumentów kontrolujący zwraca uwagę czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normie.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w przekazywanym obiekcie budowlanym obejmują również sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

 • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności,

 • oznakowania miejsc lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego,

 • oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych,

 • kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,

 • dróg pożarowych,

 • oznakowania miejsc składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 • sprawności oświetlenia bezpieczeństwa (awaryjnego, ewakuacyjnego),

 • umiejscowienia przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Procedura podjęcia czynności kontrolno-rozpoznawczych

Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzane są przez funkcjonariuszy PSP na złożony wniosek właściciela, inwestora lub użytkownika obiektu budowlanego w związku z zamiarem przystąpienia do jego użytkowania (art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” - Dz.U. 2017, poz 1332 t.j. ze. zm. ).

Wzór podania o odbiór obiektu budowlanego-plik do pobrania:    

  zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy.doc
opinia_ppoz..doc

Inwestor powinien umożliwić funkcjonariuszowi PSP przeprowadzającemu czynności kontrolno-rozpoznawcze porównanie wykonanego obiektu budowlanego i znajdujących się w nim rozwiązań technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pod względem przepisów przeciwpożarowych z projektem budowlanym oraz przedstawić poniższe dokumenty:

 1. projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowalnego będącego przedmiotem odbioru,

 2. decyzję urzędową na podstawie, której został zatwierdzony projekt budowlany i wydane stosowne pozwolenie na budowę danego obiektu budowlanego,

 3. oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

 4. protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo m.in.:

  1. instalacji elektrycznej,

  2. instalacji odgromowej,

  3. instalacji wentylacyjno-kominowej,

  4. instalacji gazowej,

  5. sieci hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,

  6. instalacji stałych urządzeń gaśniczych,

  7. instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego,

  8. instalacji i urządzeń oddymiających,

  9. instalacji oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego).
 5. odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, certyfikaty zgodności na wyroby, urządzenia zastosowane w obiekcie budowlanym mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

Nie zajęcie stanowiska przez PSP w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

Wynik czynności kontrolno-rozpoznawczych

Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Kopię protokołu pozostawia kontrolowanemu, a oryginał przedstawia Komendantowi Powiatowemu PSP. Ustalenia te stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Szymanek
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-10-18 07:38:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Trubaj Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 09:31:37
 • Liczba odsłon: 4873
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 220182]

przewiń do góry